Vanaf 1 juli 2021 - Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

16 juni 2021

Vanaf 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (hierna WBTR) in werking. Deze wet is verplicht voor alle verenigingen, stichtingen en coöperaties. Of ze nu groot of klein zijn, formeel of informeel. Elke vereniging, stichting en coöperatie valt eronder, met uitsluiting van de VVE en kerkgenootschappen. Hoewel de wet al op 1 juli van kracht wordt, hebben verenigingen, stichtingen en coöperaties nog 5 jaar om de statuten daadwerkelijk te wijzigen. Dit betekent echter niet dat het verstandig is dit uit te stellen.

Laszlo Blog van: Laszlo

Het doel met de inwerkingtreding van de WBTR is dat de overheid wil voorkomen dat er binnen een vereniging, stichting of coöperatie zich gevallen voordoen waar sprake is van wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities of andere ongewenste activiteiten.

Maar de vraag voor de vereniging, stichting of coöperatie is dan, wat moeten wij doen?

Om te beginnen is het verstandig om voor 1 juli als vereniging/stichting/coöperatie intern te bespreken hoe om te gaan met de nieuwe regelgeving omschreven in de WBTR. Belangrijke regelingen in de WBTR zijn het tegenstrijdig belang, meervoudig stemrecht én belet en ontstentenis. Deze afspraken die je met het bestuur maakt dien je vast te leggen in de notulen. Ga hier zo vroeg mogelijk mee aan de slag. Als bestuurders zijnde kunnen jullie wachten met het maken van afspraken, maar vanaf 1 juli prevaleren de bepalingen van de WBTR boven ‘’oude’’ bepalingen in de statuten in het geval van geschillen tussen beide. Zorg dus dat je tijdig actie onderneemt.

Nadat als bestuur de nieuwe bepalingen conform de WBTR zijn vastgelegd, zullen deze aan een algemene (leden)vergadering voorgelegd moeten worden om met de akkoordverklaring van de leden de statuten te kunnen wijzigen. Voor de statutenwijziging heeft u, zoals eerder vermeld, een periode van 5 jaar. Voor verenigingen raden wij jullie aan zeker nog even te wachten met de statutenwijziging, aangezien op dit moment nog de noodwet van kracht is, vanwege de coronamaatregelen.

Op de site www.WBTR.nl kunnen jullie meer informatie vinden over de regeling. Ook kunt u contact opnemen met Crowe Contour B.V. via 077-3202900 en vragen naar onze junior belastingadviseur Laszlo Kothmann of mailen naar [email protected].